Nejčastější dotazy

Postup koupě pozemku?

Jednotlivé pozemky budou prodány zájemcům, kteří ve výběrovém řízení podají nejvyšší cenovou nabídku, tj. nabídnou nejvyšší kupní cenu. Výběrového řízení se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby, které jsou plně svéprávné a které podle právních předpisů ČR mohou na území ČR nabývat do svého vlastnictví nemovité věci. Každý zájemce [manželé nebo (budoucí) podíloví spoluvlastníci se pro takový případ považují za jednoho zájemce] může podat pouze jednu nabídku, a to jen ohledně jednoho pozemku. Spolu s podáním nabídky je zájemce povinen složit peněžitou jistotu (kauci), která mu bude po skončení výběrového řízení vrácena zpět, nebude-li mít ve výběrovém řízení úspěch.

Jak se můžu do výběrového řízení přihlásit?

Zájemci, kteří se chtějí účastnit výběrového řízení, mohou podávat své nabídky v podatelně Městského úřadu Hostinné na adrese: Náměstí 69, 543 71 Hostinné, nebo je zasílat poštou na adresu: Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné, nejpozději do dne: 31. 05. 2024 do 11.00 hodin, v zalepené obálce s uvedením svého jména a příjmení a zpáteční adresy na zadní straně obálky a s následujícím heslem: „NEOTVÍRAT“ Prodej pozemků Dobrá mysl“. Výše nabízené kupní ceny v Kč, musí být vyšší než minimální cena daného pozemku uvedená v tabulce „Ceník pozemků“ viz Záměr prodeje.

Jak proběhne vyhodnocení výběrového řízení?

Po uplynutí lhůty k podání nabídek budou obálky všech zájemců otevřeny komisí určenou Radou města Hostinné. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 03. 06. 2024 ve 13 h ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hostinné.

Do kdy musím postavit ?

Stavba RD musí být zahájena do 4 let a dokončena do 6 let od vkladu vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího, do splnění závazku kupujícího dokončit stavbu RD, max. však na 8 let, bude k pozemku zřízen zákaz zcizení jako právo věcné; pro případ porušení některého ze závazků bude sjednáno právo prodávajícího na odstoupení od kupní smlouvy a/nebo na smluvní pokutu, to vše za podmínek stanovených v kupní smlouvě.

Budou na pozemku všechny sítě?

Inženýrské sítě budou vybudovány a zkolaudovány tak, aby bylo zajištěno jejich přivedení na hranice jednotlivých pozemků. Domovní přípojky inženýrských sítí budou realizovány převážně ze strany vjezdů (vstupů) na pozemky a budou ukončeny v připojovacích objektech definovaných správci sítí. (vodovod, kanalizace, komunikace, veřejné osvětlení, kabelová televize)

Podrobnější informace k celému procesu prodeje pozemků se dozvíte v sekci dokumenty. Kde naleznete podrobné znění a všechny potřebné dokumenty pro úspěšnou koupi pozemku.

© Copyright bidlivhostinnem 2021

Nahoru

Tomuto webu dodal šťávu: